Profil

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag
 
Skolen tilbyder undervisning i de obligatoriske fag på de klassetrin, undervisministeriets timetalplan anviser.
Eleverne har fra skoleåret 2014/15 nu engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse.
 
 
Skolens valgfag
 
Fra skoleåret 2014/15 skal alle elever i 7.-9. klasse have et valgfag af 60 timers varighed. 
I skoleåret 2017/18 er valgfaget placeret torsdage kl. 12-15 i anden skemaperiode.
 

Evaluering af kvalitet

Kvalitet i undervisningen
 
Skolen har formuleret sin definition af "Kvalitet i undervisningen".
 
 
Nuværende evalueringspraksis i forhold til elever/forældre
 • Løbende evaluering
 • Forsøg m. portfolio
 • Anvendelse af læseprøver (SL20 - 30 - 40...)
 • Elevplaner
 • Elevsamtaler
 • Skole- hjemsamtaler (bl.a. m. opfølgning fra elevsamtalerne)
 • Tests i de enkelte fag
 • Meddelelsesbøger
 • Projektopgaver - prøveforløb på flere klassetrin
 • Karakterbøger fra 8. klassetrin
 • Mundtlige årsprøver på 8. årg.
 • Skriftlige terminsprøver på 8. og 9. årg.
 • Nationale tests
 Nuværende intern evaluering
 • Evaluering af undervisningen i årgangs- og afdelingsteams
 • Anvendelsen af holddeling
 • Teamsamtaler ml. teams og ledelse
 • Medarbejdersamtaler
 
 

 

Skolens indsatsområder

Skolens aktuelle fokuspunkter er i 2017/18
 

Læsebånd på alle klassetrin

DGI Udeskole

Ny Valgfagsprofil

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:
 
Fra kl. 8 undervisning i klasserne, på årgangene eller i afdelingen
 
Pause fra 9.30-9.50
 
Spisepause fra 11.20-12.00
 
Der er indført "teaterringning". D.v.s. Klokken ringer 3 minutter før den almindelige ringning. Elever og lærere begiver sig til lokalerne ved "teaterklokken" og er klar til henholdsvis at give og modtage undervisning.

Faste, tilbagevendende begivenheder:

- skolens fødselsdag 1. sept
 
- lejrskole eller hytteture på udvalgte årgange
 
- tværsuger, åbent hus arrangement
 
- teaterforestillinger for eleverne
 
- luciaoptog
 
- motionsdag op til efterårsferien
 
- juleafslutning
 
- skolekoncerter
 
- idrætsdag for 6. - 9. årg

- dimission

- sommerafslutning

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder:

Forebyggende indsats:

 • sproglig opmærksomhed,
 • supplerende undervisning
 • læseundervisning på 0. klassetrin, der undervises af hhv. lærer og pædagog
 • fokus på dysleksi

Lektiepolitik

Der er på alle klassetrin understøttende undervisning, hvor der både er en lærer og en pædagog til stede i undervisningen.

Hvis en elev er fraværende fra skolen, må eleven indhente information om den undervisning, der er foregået under fraværet og forberede sig til han/hun kommer tilbage i skole.

 

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform:
 
Vi lægger vægt på en god omgangstone.
Vi er høflige overfor hinanden.
Vi respekterer hinanden.
Vi passer på skolens, hinandens og egne ting.

Konsekvenser hvis regler og normer ikke følges:
 
Der etableres en dialog med eleven.
Der etableres en dialog med forældrene.
Der kan, ved gentagne tilfælde af brud på reglerne, idømmes en sanktion efter gældende regler.
I absolut yderste konsekvens kan der blive tale om et skoleskift efter gældende regler.